Bettsy vom Sodak

Bred by Larry Houck of Watertown, South Dakota